tel.: Telefon (spanyol): +34-630-38-94-85 - tel./fax: (magyar): 0630-9331-034 - e-mail: info@bonavida.hu - Spanyol Ingatlanok