tel.: Telefon (spanyol): +34-600-97-37-35 - tel./fax: (magyar): 0630-9331-034 - e-mail: info@bonavida.hu - Spanyol Ingatlanok